martes, 23 de febrero de 2016

El Canónigo José Tarongí Cortés fue un tío de mi abuela paterna (Es tio Pep). En 6 de Junio de 2008 la profesora Margalida Tomàs realizó una aproximación a su obra intelectual en la Societat Arqueològica Lul·liana de Palma

Aproximació a la tasca intel·lectual de Josep Tarongí

(leer documento completo)

En primer lloc, he d’advertir que el text que ara present no respon al títol que vaig donar en un començament, quan jo mateixa creia que realment només me centraria en la relació del nostre autor amb el moviment literari català del XIX; de fet, fins fa uns mesos, per a mi Josep Tarongí era un personatge conegut bàsicament com a protagonista de la polèmica iniciadada amb Miquel Maura i com a autor del llibre Algo sobre el estado religioso i social de la isla de Mallorca,. i conegut també per diversos escrits i poemes sobre aquesta renaixent literatura catalana. Però a mida que anava aprofundint en el seu estudi, el meu treball anava prenent una dimensió més àmplia, amb una vocació de biografia que, tanmateix, s’ha hagut de quedar a mig camí.


El que intentaré mostrar-vos és una primera aproximació a la seva tasca com a intel·lectual a Mallorca fins a la seva anada al Sacromonte de Granada el 1878. El retrat que en resulta és molt ric i suggestiu, però sóc conscient que només és això, una primera aproximació: he treballat bàsicament només a partir de les seves obres publicades i de premsa i, encara, amb una premsa limitada. Estic ben convençuda que el buidatge d’altres publicacions mallorquines, catalanes, de Granada i de Madrid i, sobretot, el coneixement de la seva correspondència ens enriquiria la seva figura i ens aclariria punts foscos, encara que no puc deixar d’agrair des d’aquí els esforços de molts de vosaltres per ajudar-me a conèixer aspectes concrets de la biografia de Tarongí.
Voldria  insistir en la importància que crec que té entendre aquesta primera etapa del nostre autor, perquè des del meu punt de vista la polèmica desfermada a finals de 1876 pren molt més sentit si la relacionam amb la tasca portada a terme en els anys anteriors, amb la seva voluntat d’incidir com a intel·lectual en el desenvolupament de la vida social de Mallorca. I s’impregna de molt més dramatisme encara el que degué suposar per a ell la necessitat d’haver de passar a residir fora de l’illa.

Època de formació i bases culturals

Josep Tarongí i Cortès va néixer a Palma, al carrer d’en Carrió nº 3 el 10 de març de 1847, fill de Gaietà i Maria Josepa; va ser el tercer dels set fills que tingué la parella, dels quals sobrevisqueren quatre, ell, un germà i dues germanes; fou batejat a Santa Eulàlia. Desconec per ara quina era la posició social de la seva família dintre del nucli xueta de Palma: sabem, això sí, que no formava part de les famílies dites <> i que el seu pare constava com a comerciant i propietari d’una gran casa a Palma. És possible que aquest comerç estigués relacionat amb la navegació, perquè la presència de vaixells i aspectes marítims és una constant a la seva obra; en tot cas, sembla que la situació econòmica era desfogada. Com tants altres nins xuetes, Tarongí hagué d’aprendre les primeres lletres amb un mestre de pis, lluny de les escoles conventuals. Segons ens diu ell mateix, estudià amb don Joan Bo, del qual no en sé res però de qui guardava un bon record. Després, el 1860 ingressa a l’Institut Balear i és aquí on , com a tants altres, se li obre tot un món de nous coneixements i noves perspectives. Ja s’ha dit moltes vegades, però convé repetir-ho un pic més, la importància que tingué aquest centre en l’avenç de l’ensenyament en els anys centrals del segle XIX,  i sobretot, la importància que tingué per als al·lots xuetes, que per primera vegada podien compartir aula i professorat amb els de fora carrer. Tarongí fou un molt destacat alumne i cada curs tengué premis extraordinari. Entre els seus professors destaquen, per exemple, León Carnicer, Manuel de los Herreros i, d’una manera molt especial, Josep Lluís Pons i Gallarza, a qui sempre es referia com a mestre seu i que pocs anys després l’introduiria en l’ambient literari mallorquí; entre els seus companys, Alexandre Rosselló, Bartomeu Ferrà, Mateu Obrador i Plàcid Aguiló, el germà petit de Marià. El que significà la seva estada a l’institut queda recollit en les seves pròpies paraules: <la Religión y de la patria! ¡Vosotros cultivasteis asiduamente mi espíritu; vosotros lo engrandecisteis con la palabra del bien y de la ciencia; vosotros le engrandecisteis con las brisas de la recompensa debida, con los suaves sentimientos de los corazones libres!. El 1865, després d’obtenir amb la qualificació d’excel·lent el batxillerat en arts inicià la seva carrera eclesiàstica. Era el primer fill baró de la família i per tant sembla que hauria d’haver seguit amb els negocis familiars; el perquè va decidir el camí del sacerdoci, un camí que a Palma no es presentava fàcil d’entrada, és una altra de les incògnites que l’acompanyen encara. Hi podia haver una veritable vocació religiosa per més que Tarongí no sembla pertànyer al grup de famílies xuetes marcades per una religiositat extrema i amb accentuats tocs de beateria, com sí que ho eren, per exemple, les de Marià Aguiló o Guillem Fortesa; potser les motivacions foren més d’índole social, però en tot cas el 1865 inicia un camí que ja no deixarà al llarg de la seva vida. A causa dels seus llinatges, i malgrat la normativa que obligava els estudiants a cursar la carrera com a interns en el Seminari, Tarongí ho hagué de fer de forma externa, cosa que no fou obstacle perquè la cursàs també de manera brillant, amb la qualificació de meritissimus a totes les assignatures.


A partir d’aquest moment Tarongí combinarà de forma paral·lela la formació que rep en el seminari amb la que pot adquirir fora d’aquest, en els ambients literaris mallorquins on des de molt aviat comença a moure’s.  El seu pas pel seminari, a més de les imprescindibles matèries lligades a la professió, li donarà un bagatge de lectures molt diferent al de la resta de joves que també comencen en aquells moments les tasques literàries, un bagatge relativament poc marcat pel romanticisme: els clàssics llatins –Horaci, sobretot, i Virgili- i els clàssics del cristianisme; la literatura francesa anterior al segle XIX tindrà també un pes molt important i, per exemple, Fenelon serà un dels autors que esmentarà una vegada i una altra; coneixerà a fons les tragèdies dels grans autors dramàtics del XVII, Corneille i Racine;  beurà també les ensenyances dels castellans, tant la dels autors del XVI, Garcilaso, Fray Luís de León i Teresa de Jesús especialment, com la dels representants més conspicus en el segle XIX del classicisme i de l’esperit liberal, com Meléndez Valdés i, sobretot, Manuel José Quintana, un dels seus referents constants. A més del llatí i de les seves dues llengües d’expressió literària, castellà i català, Tarongí dominava el francès, l’italià i, fet prou estrany, sembla que també l’anglès, o com a mínim en diverses ocasions reprodueix fragments d’autors anglesos en aquesta llengua. Les influències romàntiques, inevitables en aquell moment, li arriben a través de les publicacions periòdiques i dels cercles on es mou, però en aquest aspecte sempre manté una actitud d’una certa reserva intel·lectual, ideològica i artística: només alguns autors romàntics podran passar el seu filtre, basat sobretot en criteris morals, però també segurament en aquest concepte més clàssic de la literatura de què s’havia empapat. Com explicitava ell mateix, el poeta <>. Rebutjarà, així, Espronceda, Byron i Goethe –a qui admira, tanmateix i de qui havia llegit el Faust-, i podrà acceptar els teòrics Frederic Schlegel i Madame de Staël, el Manzoni dels Inni Sacri o, sobretot, el primer Lamartine, un dels autors a qui dedica més atenció en els seus primers anys. Finalment, hi haurà el coneixement dels autors catalans, sobretot de Ramon Llull, sens dubte el que més el marcarà i el que més valorarà d’entre els autors clàssics catalans.
L’entrada al cercles literaris mallorquins la fa de mà del seu antic professor Josep Lluís Pons i Gallarza i té lloc el 1868, encara que conservam composicions seves, sobretot en castellà, dels anys 66 i 67: el març del 68 és acceptat com a soci eventual de l’Ateneu Balear, augmenta la seva producció poètica i comença a col·laborar a la premsa catalana de Barcelona, com per exemple a Lo Gai Saber i al Calendari Català. També comença a participar en diversos certàmens poètics, com el de l’Acadèmia mariana de Lleida, on el 1869 se li premia "La Virgen de las Mercedes";, escrit arran dels fets revolucionaris del 68. El juny de 1869, Tomàs Fortesa escriu a Marià Aguiló i li dóna notícia de l’aparició a La Dulzaina d’un article sobre el renaixement de la llengua catalana i l’informa que aquest és obra de Tarongí; un jove tonsurat, molt estudiós, i que té molta afició a la llengua catalana. Fa poesies i V. n'haurà vista una que té impresa en el Calendari català d'enguany; i hi afegeix unes misterioses paraules que no tenc, per ara, manera d’interpretar:; És un jove que ha fet alguns desbarats al principi, dels quins tal volta V. en té notici, però ara sembla que s'ha compost un poc;. La coneixença amb el propi Marià Aguiló degué produir-se poc després, segurament quan aquest anà a Palma el gener de 1870 i l’Ateneu Balear li oferí una vetllada d’homenatge. En tot cas, el març Tarongí ja li escrivia, sense massa confiança encara, i li enviava una guarda de poemes perquè, després de revisar-ne algun els fes arribar al consistori dels Jocs Florals; s’iniciava així una relació que no fou mai fluïda, plena sempre de malentesos personals i que no arribà a ser mai de mestre i deixeble. Ja veurem com des del punt de vista de model lingüístic català Tarongí no dubtarà a seguir, com tants altres autors mallorquins del moment, les teories aguilonianes, però la seva actitud respecte al moviment literari català no es veurà influïda per l’abrandament d’Aguiló, cosa que sí que farà, per exemple Tomàs Fortesa i també, malgrat totes les discrepàncies, Ramon Picó i Campamar, tots dos autors de la seva mateixa lleva i, com veiem, també xuetes; Tarongí serà en aquest aspecte molt més fill de Pons i Gallarza que no d’Aguiló, i això voldrà dir una actitud menys declaradament catalanista i una pràctica literària i intel·lectual on el castellà conviurà sense problemes amb el català.

D’una manera simbòlica podem fer acabar aquesta etapa de formació el 1872, quan és ordenat prevere al Palau Episcopal de Ciutadella. Té vint-i-cinc anys, és sacerdot i continua amb força el doble camí que ha emprès des que ha entrat en la vintena: per una banda, la carrera eclesiàstica i per l’altra, i a l’empara de Pons i Gallarza, el seu paper d’intel·lectual que intenta amb els seus escrits incidir en la societat mallorquina del seu temps. Després de cinc anys molt actius, el 1876 aconseguirà amb la millor nota la llicenciatura en Sagrada Teologia al Seminari de València, es presentarà dos cops a la canongia de la Catedral de Palma  i paral·lelament s’haurà fet un lloc en el món de les lletres mallorquines. Tot això, com ja sabem, entrarà en crisi a finals d’aquest mateix 1876.

leer documento completo

Post de este blog relativa al acto de donación de su retrato al Museo Diocesano de Mallorca, el viernes 17 de Junio de 2016

No hay comentarios: